دکتر هادی مهرفر

عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر هادی مهرفر
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شاغل در بیمارستان رازی (تامین اجتماعی) تربت حیدریه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.