یاسر ساریخانی خرمی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
*سایه هیچ*

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

دانشگاه علوم پزشکی جهرم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.