⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی(بخش آخر)

پیشنهادات سیاستی: همان‌طور که بیان شد، روابط میان پزشکان و شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی گسترده است و طیفی از واکنش‌های جوامع تخصصی، مقامات دولتی و سایرین را برانگیخته است. محیط فعالیت پزشکی محلی با چالش‌های متفاوتی نسبت به موارد مطرح‌شده در محیط‌های پژوهشی و دانشگاهی روبه‌رو است. مشخصاً، پزشکان در فعالیت محلی نسبت به …

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی(بخش آخر) ادامه »