⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی

بیانیه کالج پزشکان امریکا (ACP) بیان می‌کند که «پزشکان با نمایندگان صنایع در مطب‌ها و همایش‌های علمی ملاقات و در پژوهش‌های جامعه-محور همکاری می‌کنند، تجهیزات مرتبط با سلامت را توسعه داده یا در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در اغلب موارد، این فعالیت‌های مشترک فرصت‌های مهمی جهت پیشرفت دانش پزشکی و مراقبت از بیمار فراهم می‌آورند، اما …

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی ادامه »