⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی (بخش دوم)

خودارجاعی و مالکیت پزشکان بر مؤسسات مراقبت سلامت یک سردبیر سابق مجله پزشکی نیوانگلند اظهار کرد که «چندهزار سال است که پزشکان در مورد نقش دوگانه خود به عنوان یک حرفه‌پیشه و یک تاجر در کشاکش هستند، اما این معما در سال‌های اخیر تشدید شده است زیرا درآمد حاصل از اقدامات پزشکی متزلزل شده است» …

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی (بخش دوم) ادامه »