مساله تخت های بیمارستانی

⭕مسئله تخت های بیمارستانی در ایران:کمبود تخت یا تخصیص نامتوازن؟

در ایران شاخص تعداد تخت های بیمارستانی به نسبت هر هزار نفر جمعیت طبق آخرین آمار بانک جهانی1/56می باشد. طبق دسته بندی بانک جهانی، ایران در دسته کشورهای با درآمد متوسط کم قرار می گیرد. درمورد این شاخص در بین کشورهای با درآمد متوسط کم و متوسط زیاد جایگاه مناسبی نداریم. اگر این مقایسه با …

⭕مسئله تخت های بیمارستانی در ایران:کمبود تخت یا تخصیص نامتوازن؟ ادامه »