⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی (بخش سوم)

فعالیت‌های بازاریابی صنایع و پزشکان بازاریابی بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های داروسازی را به خود اختصاص داده است. یک تحلیل جدید تخمین زده است که در سال 2004 مخارج بازاریابی شرکت‌های دارویی، 57.5 میلیارد دلار بوده است، شامل 20.4 میلیارد دلار برای معرفی دارو (ویزیت‌های فروش) توسط نمایندگان شرکت دارویی، 15.9 میلیارد دلار برای نمونه‌های …

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی (بخش سوم) ادامه »